Budjetointi – Nosturi Tulevaisuus I

Nosturi Tulevaisuus I – paketti on kasvuun tähtäävän yrityksen peruspaketti, jonka avulla luodaan kehityssuunnitelma ja valjastetaan budjetointi tämän toteuttamiseksi.

TalousNosturin talousjohtaja rakentaa yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakasyrityksen liiketoimintaan sopivat budjetointi- ja raportointiprosessit sekä budjetoinnissa tarvittavat työkalut talousohjauksen parantamiseksi ja oikeanlaisen tiedon tuottamiseksi yritysjohdon päätöksen teon tueksi.

1. NYKYTILANTEEN ANALYSOINTI

Tulevaisuuden rakentaminen alkaa nykytilanteen selvittämisellä. Nykytilanneanalyysin avulla saamme kattavan näkemyksen yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä sekä niistä tekijöistä, joihin kehityssuunnitelmassa ja ennustemallien luonnissa kannattaa keskittyä.

2. STRATEGINEN SUUNNITTELU

Määritetään yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet yhteisessä suunnittelupalaverissa talousjohtajamme kanssa. Muutamme tavoitteet mitattaviksi numeroiksi, mikä tekee niiden saavuttamisen sekä etenemisen arvioinnin mahdolliseksi. Lasketaan mitä mahdollisia investointi- ja rahoitustarpeita tavoitteisiin pääseminen vaatii.

3. BUDJETIN LAATIMINEN

Ennustemallin avulla käymme läpi erilaiset tulevaisuuden skenaariot. Yksityiskohtainen budjetointityö auttaa johtoa ymmärtämään syvällisesti yrityksen kannattavuuteen ja kassavirtaan vaikuttavat tekijät.
Tavoite pilkotaan pienempiin osa-alueisiin kuten liiketoiminta-alueet, asiakkaat, tuotteet, investoinnit ja rahoitus. Näin syntyvät osabudjetit toimivat konkreettisina johtamisen välineinä.

4. KEHITYSSUUNNITELMAN TEKO

Talousjohtajan johdolla luodaan johdon työkaluksi kehityssuunnitelma, joka kertoo ne konkreettiset toimet, mitä tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan. Kehityssuunnitelmam säännöllinen päivittäminen varmistaa, että se palvelee myös tilanteen muuttuessa.

5. RAPORTOINTI

Räätälöity raporttipaketti neljännesvuosittain yhdistää eri liiketoimin-ta-alueiden avainluvut, historiatrendit, budjetit ja tulevat ennusteet. Visuaalinen raportti talousjohtajan kommenttien kera kertoo onnistumiset, kehityskohteet sekä lähitulevaisuuden talouslukuennusteet.

6. TALOUSJOHTAJAN TAPAAMISET

Tapaamisissa käydään läpi tilannekatsaus sekä päivitetään budjetti ja kehityssuunnitelma. Vuositapaaminen on myös sparraustilaisuus, jossa voidaan testata uusia skenaarioita, strategioita ja niiden vaikutuksia suunniteltuihin talouslukuihin yhdessä TalousNosturin talousjohtajan kanssa.

Ota yhteyttä Valikko