Kannattavuuden parantaminen – Nosturi Tulevaisuus III

Nopeamman syklin työkalu kasvun rakentamiseen. Budjetin ja kehityssuunnitelman lisäksi paketti sisältää vuosi-, tase- ja kassavirtaennusteet, joilla saadaan suunnitelmallisuutta ja mitattavuutta kasvuun. Tiheät talousjohtajan tapaamiset ja rullaavien ennusteiden käyttö tuovat reaktioherkkyyttä yrityksen johtoon.

Kannattavuuden parantaminen on olennainen osa palvelupakettia ja sitä tehdään TalousNosturin talousjohtajan ja asiakasyrityksen kanssa yhteistyössä kehittämällä yrityksen talousraportointia yksityiskohtaisemmalle tasolle, jotta tunnistetaan eri palvelu, tuote, projekti tai asiakaskohtainen kannattavuus ja katteet. Yksityiskohtaisella analyysillä päästään pureutumaan heikosti kannattaviin osa-alueisiin ja päästään tekemään korjaavia toimenpiteitä.

1. NYKYTILANTEEN ANALYSOINTI

Tulevaisuuden rakentaminen alkaa nykytilanteen selvittämisellä. Nykytilanneanalyysin avulla saamme kattavan näkemyksen yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä sekä niistä tekijöistä, joihin kehityssuunnitelmassa ja ennustemallien luonnissa kannattaa keskittyä.

2. STRATEGINEN SUUNNITTELU

Määritetään yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet yhteisessä suunnittelupalaverissa talousjohtajamme kanssa. Muutamme tavoitteet mitattaviksi numeroiksi, mikä tekee niiden saavuttamisen sekä etenemisen arvioinnin mahdolliseksi. Lasketaan mitä mahdollisia investointi- ja rahoitustarpeita tavoitteisiin pääseminen vaatii.

3. BUDJETIN LAATIMINEN

Ennustemallin avulla käymme läpi erilaiset tulevaisuuden skenaariot. Yksityiskohtainen budjetointityö auttaa johtoa ymmärtämään syvällisesti yrityksen kannattavuuteen ja kassavirtaan vaikuttavat tekijät.

Tavoite pilkotaan pienempiin osa-alueisiin kuten liiketoiminta-alueet, asiakkaat, tuotteet, investoinnit ja rahoitus. Näin syntyvät osabudjetit toimivat konkreettisina johtamisen välineinä.

4. KEHITYSSUUNNITELMAN TEKO

Talousjohtajan johdolla luodaan johdon työkaluksi kehityssuunnitelma, joka kertoo ne konkreettiset toimet, mitä tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan. Kehityssuunnitelman säännöllinen päivittäminen varmistaa, että se palvelee myös tilanteen muuttuessa.

5. VUOSIENNUSTEEN LUOMINEN

Ensimmäinen ennuste syntyy luodusta budjetista, ja se päivitetään neljännesvuosittain. Ajantasaisen ennusteen käyttö kertoo mihin olemme päätymässä suhteessa tavoitteisiin. Ennuste toimii myös skenaariolaskennan ja kassavirtaennusteen pohjana, jolloin muutoksiin on mahdollista varautua ennalta ja reaktionopeus kasvaa.

6. TASE- JA KASSAVIRTAENNUSTEET

Pitkän aikavälin tase- ja kassavirtaennuste kertoo, mikä on johdon liikkumavara investointien ja voitonjaon suhteen sekä varoittaa likviditeettiriskeistä. Ajankohtaisen tiedon avulla investointipäätöksiä pystytään tekemään nopeasti, ja ylimääräiset varat voidaan sijoittaa tai jakaa voittona omistajille.

7. KANNATTAVUUSANALYYSI

Selvitetään asiakas-, tuote- ja palvelukohtaiset kannattavuudet ja laaditaan suunnitelma kannattavuuden mittaamiseksi ja parantamiseksi. Tämän vaiheen avulla kunnianhimoinen yritys hioo kannattavuutensa huippukuntoon.

8. RAPORTOINTI

Räätälöity raporttipaketti kuukausittain yhdistää eri liiketoiminta-alueiden avainluvut, historiatrendit, budjetit ja tulevat ennusteet. Visuaalinen raportti talousjohtajan kommenttien kera kertoo onnistumiset, kehityskohteet sekä lähitulevaisuuden talouslukuennusteet.

9. TALOUSJOHTAJAN TAPAAMISET

Tapaamisissa käydään läpi tilannekatsaus sekä päivitetään ennusteet ja kehityssuunnitelma. Ennusteiden rullaava päivitys takaa, että johdolla on ajantasainen näkemys tulevasta. Kuukausittaiset tapaamiset ovat myös sparraustilaisuus, jossa voidaan testata uusia skenaarioita, strategioita ja niiden vaikutuksia suunniteltuihin talouslukuihin yhdessä TalousNosturin talousjohtajan kanssa.

Ota yhteyttä Valikko