Kassavirran ennustaminen – Nosturi Tulevaisuus II

TalousNosturin talousjohtaja ja asiakas rakentavat yhteistyössä asiakasyrityksen liiketoimintaan sopivat tehokkaat työkalut ja sisäiset prosessit tulevaisuuden rakentamiseen. Budjetin ja kehityssuunnitelman lisäksi paketti sisältää talousjohtajan laatimat vuosi-, tase- ja kassavirtaennusteet, joilla saadaan suunnitelmallisuutta ja mitattavuutta kasvuun. Systemaattinen ja säännöllinen kassavirran ennustaminen antaa johdolle näkyvyyden ja raamit investointien ja kulurakenteen suunnitteluun.

1. NYKYTILANTEEN ANALYSOINTI

Tulevaisuuden rakentaminen alkaa nykytilanteen selvittämisellä. Nykytilanneanalyysin avulla saamme kattavan näkemyksen yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä sekä niistä tekijöistä, joihin kehityssuunnitelmassa ja ennustemallien luonnissa kannattaa keskittyä.

2. STRATEGINEN SUUNNITTELU

Määritetään yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet yhteisessä suunnittelupalaverissa talousjohtajamme kanssa. Muutamme tavoitteet mitattaviksi numeroiksi, mikä tekee niiden saavuttamisen sekä etenemisen arvioinnin mahdolliseksi. Lasketaan mitä mahdollisia investointi- ja rahoitustarpeita tavoitteisiin pääseminen vaatii.

3. BUDJETIN LAATIMINEN

Ennustemallin avulla käymme läpi erilaiset tulevaisuuden skenaariot. Yksityiskohtainen budjetointityö auttaa johtoa ymmärtämään syvällisesti yrityksen kannattavuuteen ja kassavirtaan vaikuttavat tekijät.
Tavoite pilkotaan pienempiin osa-alueisiin kuten liiketoiminta-alueet, asiakkaat, tuotteet, investoinnit ja rahoitus. Näin syntyvät osabudjetit toimivat konkreettisina johtamisen välineinä.

4. KEHITYSSUUNNITELMAN TEKO

Talousjohtajan johdolla luodaan johdon työkaluksi kehityssuunnitelma, joka kertoo ne konkreettiset toimet, mitä tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan. Kehityssuunnitelmam säännöllinen päivittäminen varmistaa, että se palvelee myös tilanteen muuttuessa.

5. VUOSIENNUSTEEN LUOMINEN

Ensimmäinen ennuste syntyy luodusta budjetista, ja se päivitetään neljännesvuosittain. Ajantasaisen ennusteen käyttö kertoo mihin olemme päätymässä suhteessa tavoitteisiin. Ennuste toimii myös skenaariolaskennan ja kassavirtaennusteen pohjana, jolloin muutoksiin on mahdollista varautua ennalta ja reaktionopeus kasvaa.

6. TASE- JA KASSAVIRTAENNUSTEET

Pitkän aikavälin tase- ja kassavirtaennuste kertoo, mikä on johdon liikkumavara investointien ja voitonjaon suhteen sekä varoittaa likviditeettiriskeistä. Ajankohtaisen tiedon avulla investointipäätöksiä pystytään tekemään nopeasti, ja ylimääräiset varat voidaan sijoittaa tai jakaa voittona omistajille.

7. RAPORTOINTI

Räätälöity raporttipaketti kuukausittain yhdistää eri liiketoiminta-alueiden avainluvut, historiatrendit, budjetit ja tulevat ennusteet. Visuaalinen raportti talousjohtajan kommentti- en kera kertoo onnistumiset, kehityskohteet sekä lähitulevaisuuden talouslukuennusteet.

8. TALOUSJOHTAJAN TAPAAMISET

Tapaamisissa käydään läpi tilannekatsaus sekä päivitetään ennusteet ja kehityssuunnitelma. Ennusteiden rullaava päivitys takaa, että johdolla on ajantasainen näkemys tulevasta. Neljännesvuosittaiset tapaamiset ovat myös sparraustilaisuus, jossa voidaan testata uusia skenaarioita, strategioita ja niiden vaikutuksia suunniteltuihin talouslukuihin yhdessä TalousNosturin talousjohtajan kanssa.

Ota yhteyttä Valikko